Sacreligous or sacrilegious

Did you mean “sacrilegious”?

INCORRECT
Sacreligous
CORRECT
Sacrilegious

Sacrilegious

Adjective

Definition:

Involving or committing sacrilege

Examples:

  1. A sacrilegious act
  2. It seems sacrilegious to say this, but it's really not that great a film

Synonyms:

  • Profane
  • Blasphemous
  • Impious
  • Sinful

FAQ's

Is it sacreligous or sacrilegious?

The correct word is sacrilegious

How to pronounce sacrilegious?
What does sacrilegious mean?
Error