Words with IAS

A list of all IAS words with their Scrabble and Words with Friends points. You can also find a list of all words that start with IAS. Also commonly searched for are words that end in IAS.

15 Letter Words

computerphobias 33 hypomagnesemias 31 hyperlipidemias 30 suprachiasmatic 30 hypochondriases 29 hypochondriasis 29 claustrophobias 28 diastrophically 28 ecclesiasticism 28 hemoglobinurias 28

14 Letter Words

eschscholtzias 34 schizophrenias 34 hyperglycemias 32 xerophthalmias 32 hypercalcemias 31 dieffenbachias 30 encyclopaedias 28 hyperuricemias 28 panleukopenias 28 pharmacopoeias 28

13 Letter Words

eschscholzias 33 hyperpyrexias 32 hypoglycemias 31 hypocalcemias 30 quadriplegias 30 polycythemias 29 encyclopedias 27 hyperlipemias 27 hypochondrias 27 pharmacopeias 27

12 Letter Words

cyclothymias 28 azoospermias 27 bilharziases 27 bilharziasis 27 hypokalemias 27 nymphomanias 27 rhizoctonias 27 hypercapnias 26 hyperphagias 26 leukoplakias 26

11 Letter Words

xenophobias 27 cyclopedias 24 homophobias 24 miasmically 24 polyphagias 24 acrophobias 22 cornucopias 22 hemiplegias 22 hemophilias 22 hypermanias 22

10 Letter Words

hypoxemias 27 bilharzias 25 querencias 24 aquilegias 23 kniphofias 23 amblyopias 22 rudbeckias 22 chiasmatic 21 eucryphias 21 hypomanias 21

9 Letter Words

albizzias 31 pizzerias 30 cachexias 24 asphyxias 23 panmixias 23 coxalgias 22 zirconias 22 zoomanias 22 azotemias 21 focaccias 21

8 Letter Words

hypoxias 22 acequias 21 albizias 21 gazanias 20 pyrexias 20 chiasmic 19 deutzias 19 exurbias 19 apraxias 18 quassias 18

7 Letter Words

razzias 25 bhajias 21 zinnias 18 zoysias 18 cumbias 17 boccias 16 funkias 16 kochias 16 maffias 16 miasmic 16

6 Letter Words

zamias 18 julias 17 chiasm 14 xenias 14 capias 12 cobias 12 facias 12 fiasco 12 mafias 12 miasma 12

5 Letter Words

ixias 12 miasm 11 chias 10 kiasu 10 amias 8 glias 8 huias 8 obias 8 ohias 7 alias 6

4 Letter Words

bias 7 pias 7 lias 5 rias 4